เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง นางชาลอเม ชูราบิชวีลี ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นางชาลอเม ชูราบิชวีลี

ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย

กรุงทบิลีซี

ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจีย

(พระปรมาภิไธย)

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance