"เฉลิมชัย" เปิดช่องทางให้ทุกพื้นที่รับเกษตรกร “อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร” ย้ำเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้สิทธิเร่งมายื่นเรื่องร้องเรียน ยันไม่มีการโอนเงินให้ "ผี"

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หากเกษตรกรรายใดซึ่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่างๆ สามารถอุทธรณ์ได้ โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 8 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1–4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศบูรณาการกัน เปิดให้บริการรับ “อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” โดยไม่แบ่งแยกรับอุทธรณ์เฉพาะเกษตรกรที่หน่วยงานนั้นๆ รับขึ้นทะเบียน คือ หากเป็นเกษตรกรด้านปศุสัตว์ แต่บ้านอยู่ใกล้สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัดก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องแล้วส่งเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรเพื่อไม่ต้องเดินทางไกล ลดความแออัดที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนี่ง ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้แจ้งผลการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรมายังกระทรวงเกษตรฯ ทุกวันซึ่งพบปัญหาบัญชีธนาคารปิดไปแล้วบ้าง หรือเกษตรกรเสียชีวิตบ้าง แต่จำนวนที่ได้รับรายงานไม่ได้มากถึงกว่า 100,000 คนตามข่าวลือเนื่องจากทะเบียนเกษตรกรที่เป็นฐานข้อมูลเป็นทะเบียนปี 2562 และที่ปรับปรุง 2563 ดังนั้นจำนวนเกษตรกรที่เสียชีวิตในปีเดียวไม่น่ามากตามที่ลือกัน ยืนยันว่า กระทรวงเกษตรฯ ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นสิ่งยืนยันตัวตน ดังนั้นไม่มีการโอนเงินให้ “ผี” หรือคนที่นำชื่อผู้เสียชีวิตมารับแทนแน่นอน