ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีโครงการ "จัดประกวดข่าวและบทความ ITPC Award" เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นแบบอย่างและแนวทางที่ดีแก่สังคม ประชาชนเกิดสุขภาวะที่ดี รู้เท่าทันเทคโนโลยี นวัตกรรม การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวปลอม (Fake news) การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Bullying) การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ "โควิด-19" New Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงาน โดยจะชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยียีสารสนเทศ

มีการจัดประกวดผลงานข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความ ใน 3กลุ่ม คือ
1.กลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชน
2. กลุ่มนักศึกษา หนังสือพิมพ์ หรือ สื่อออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ
3. กลุ่มบล็อกเกอร์ (Blogger) - อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)

ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด เนื้อหาข่าว สารคดีข่าวและบทความ อยู่ในกรอบการนำเสนอ หรือ ประเด็นที่กำหนด โดยเนื้อหาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน ทางบทบาท ปัจจัยผลกระทบ หรือ อิทธิพลที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ตลอดจนสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกิดขึ้น อย่าง สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ "โควิด-19" ที่แพร่ระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่เนื้อหาข่าวสาร บทความนั้นนำเสนออย่างสร้างสรรค์ สร้างความรู้ต่อการรับมือ การเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทัน และสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสื่อปลอดภัย เป็นการสร้างนิเวศสื่อที่ดีต่อสังคมไทยในอนาคต โดยหัวข้อผลงาน อยู่ภายใต้การนำเสนอ หรือ ประเด็นข่าว บทความ ดังนี้
1. Fake News การรู้เท่าทันข่าวลวง ข่าวปลอม บนโลกไซเบอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์
2. Bullying การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เครือข่ายสังคมออนไลน์
3. New Normal ฐานวิถีชีวิตใหม่
4. สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือ "โควิด-19"
5. ข่าว สารคดีเชิงข่าว บทความที่มีเนื้อหาส่งเสริมการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์

สำหรับประเภทรางวัล ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชน (ระดับชาติ – ท้องถิ่น สมาชิกองค์กรสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
1.1ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
1.2ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
1.3 รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

2. กลุ่มอุดมศึกษา-นักศึกษามหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์ – สื่อออนไลน์ ฝึกปฏิบัติ)
2.1รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.2 รางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
2.3 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

3. กลุ่มบล็อกเกอร์ (Blogger) อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) (***Blog หรือ Website เปิดเผยแพร่เนื้อหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
3.1 รางวัลดีเด่น จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
3.2 รางวัล ชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ในกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มนักศึกษา
1. ผลงานข่าว ที่ส่งเข้าประกวด เป็นหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ จะต้องมีบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่สังกัดทำหนังสือรับรองการส่งประกวด
2. กลุ่มวิชาชีพสื่อในระดับท้องถิ่น จะต้องเป็นสมาชิกองค์กรสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
3. ผลงานข่าว สามารถส่งประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวน
4. ผลงานข่าว ที่ส่งประกวดฯ ต้องจัดทำสำเนาข่าวนั้นเรียงลำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่ตีพิมพ์ทุกฉบับ พร้อมกับแนบบทสรุปย่อของข่าวนั้นความยาวไม่เกิน 2หน้ากระดาษเอ4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน 7ชุด
5. ผลงานข่าว ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน หรือ รายสัปดาห์ ที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม2562 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
6. ส่งผลงานประกวด ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2563เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ในกลุ่มบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์
1. ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด เป็นบทความ มีเนื้อหาตามกรอบแนวคิดการจัดประกวด โดยเขียนความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษเอ 4
2. เว็บไซต์ (Website) หรือ บล็อก (Blog) เปิดเผยแพร่เนื้อหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3ปี โดยนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ของผู้ส่งผลงาน เปิดบริการเผยแพร่เนื้อหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยนับถึงวันที่ 31 ธันวาคม2562
4. กรณีผู้เขียน บล็อกเกอร์ อินฟูเอนเซอร์ นำผลงานผ่านเว็บไซต์ หรือ ผู้ให้บริการเนื้อหา ที่มิใช่ช่องทางเผยแพร่ของตนเอง ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องให้เว็บมาสเตอร์ หรือ ผู้มีอำนาจ ของเว็บไซต์ทำหนังสือรับรองการส่งประกวด เพื่อยืนยันสถานะและที่มาของผลงาน
5. ผลงานเขียนจะต้องเกิดการจากการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้คัดลอก ดัดแปลง แปล เนื้อหาจากแหล่งอื่นๆ เว้นเสียแต่การอ้างอิงถึงแหล่งที่มา และเนื้อหาอ้างอิงนั้น มิใช่ข้อความในสัดส่วนที่มาก เป็นส่วนที่ผนวกหรือขยายความ/เรื่องในเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้น หรือ เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อนำเสนอต่อประเด็นการเขียนเนื้อหา
6. สามารถส่งเนื้อหาประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้น
7. ให้จัดทำสำเนาเนื้อหานั้นเรียงลำดับตามวันเวลา โดยระบุวันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือ สื่อออนไลน์ พร้อมกับแนบบทสรุปย่อ หรือ ที่มาของผลงานเขียน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ4 จัดเรียงใส่แฟ้ม จำนวน7๗ ชุด
8. ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด ได้ทำการเผยแพร่บนบล๊อก เว็บไซต์ หรือ เว็บไซต์ให้บริการเนื้อหาในประเทศไทย ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ-จีน) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม2562 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับข่าวภาษาต่างประเทศ ผู้ส่งต้องส่งบทสรุปย่อของข่าวนั้นเป็นภาษาไทย
9. ส่งผลงานประกวด ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538 / 1ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โดยจัดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นวันสุดท้าย

หลักเกณฑ์การให้รางวัล และการพิจารณาตัดสินรางวัล
1. จะต้องเป็นข่าวจริง มีลักษณะของข่าวที่ดีครบถ้วน เป็นข่าวที่สมบูรณ์เที่ยงตรง และไม่มีอคติ และมิใช่ผลงานเขียนในรูปการสื่อสารโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือ บทความ Advertorial
2. ในกลุ่มผลงานบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ เป็นผลงานบทความข่าว บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ บทบันทึก มิใช่งานเขียน ในด้านการส่งเสริมการขาย การตลาด (Advertorial Marketing หรือ Native Advertising)
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นเนื้อหาสาระเป็นคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ไม่มีผลให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมแก่ผู้อ่านทุกวัย
4. กรณีไม่มีข่าว บทความ มีความเหมาะสม หรือ สมควรได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหรือดีเด่น คณะกรรมการตัดสินฯ อาจให้ได้รับรางวัลชมเชย หรือ งดเว้นการให้รางวัลในแต่ละประเภทได้
5. หากผลงานใด มีการข้อร้องเรียน ในด้านลิขสิทธิ์ หรือ การละเมิดอื่นใด คณะกรรมการตัดสิน สามารถดำเนินการริบคืนเงินรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ หากมีการพิสูจน์ ตรวจสอบ แล้วพบว่ากระทำผิดจริงตามข้อร้องเรียน

ประกาศผล และมอบรางวัล
การประกาศผลการตัดสิน ผ่านเว็บไซต์ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ www.itpc.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/itpc.page ในวันที่ 30 มิถุนายน และการมอบรางวัล จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ติดต่อประสานงาน- สอบถามรายละเอียด :
นางสาวสายธาร บุญเกิด โทร. 08-7919-6663 หรือ 09-3991-6029
E-mail: itpcpress@gmail.com
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
538/1 ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300