จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไปภายหลังวิกฤตไวรัสสิ้นสุด

ในเรื่องนี้ทาง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานการประชุมหารือด้านมาตรการการเงินและการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้แทนจาก 13 สาขาวิชาชีพ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ซึ่ง นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้คงอยู่ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยต่อไปภายหลังจากวิกฤติโควิด-19 จบลง ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะมาตรการและนโยบายการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ผู้แทนจาก 13 สาขาวิชาชีพด้านท่องเที่ยว

พร้อมกันนี้ยังมีการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นผู้ประสานงาน ผลักดันและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

สำหรับการประชุมดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ และผู้แทนจาก 13 สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 1.มัคคุเทศก์ 2.ที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว 3.รับขนส่งนักท่องเที่ยวทางบก 4. รับขนส่งนักท่องเที่ยวทางน้ำ 5.รับขนส่งนักท่องเที่ยวทางอากาศ 6.ธุรกิจนำเที่ยวเข้ามาในประเทศ 7. ธุรกิจนำเที่ยวไปต่างประเทศ 8.ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ 9.ส่งเสริมการประชุมจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 10.ด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักท่องเที่ยว 11.นันทนาการ 12.ธุรกิจจำหน่ายสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว 13.ส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศหรือระหว่างประเทศ และเชิญผู้แทนจากสมาคมที่มีความต้องการการเยียวยาจากภาครัฐเพิ่มเติม เพื่อร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ และหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารออมสิน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน