วันที่ 19 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความรู้บุคลากร สพม. 21 ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้

นางชนานันท์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กล่าวว่า การจัดการความรู้ในองค์กร เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร แล้วนำมาจัดเก็บและเผยแพร่ ทั้งในส่วนของความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ นำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต และผลลัพธ์สูงสุดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ประเด็นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้การบริหารจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาการประเมินของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง, การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร การสร้างบรรยากาศและจิตสำนึกร่วมในการทำงาน, การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย และมีการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเขียนความรู้ในการปฏิบัติงาน หรือเขียนรายงานวิธีการปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรต่อไป.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย