PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบต่อให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (15 พ.ค. 63) ที่ห้องนเรนทราทิตย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบเงิน 10 ล้านบาท ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้บริหาร และคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งมอบต่อให้กับ นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าในสังกัด ได้ร่วมสมทบทุน จัดซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภค มอบเป็นถุงยังชีพ PEA ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จำนวน 100 ถุง น้ำดื่ม 100 แพ็ค อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face shield) เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ใส่ป้องกันการติดเชื้อ และสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลที่ออกแบบและผลิตโดยพนักงาน PEA เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหัวปั้ม ส่งต่อสุขภาพดีและการจัดระบบบริหารจัดการบริการด้านสุขภาพ ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาล 77 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770 ล้านบาท โดยทำพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณการแพทย์ ระหว่างการไฟฟ้าภูมิภาค กับ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ กระทรวงมหาดไทย เพื่อต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการให้พลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดั่งกล่าว ครอบคลุมถึงการร่วมมือพัฒนาการดำเนินการสาธารณสุข เพี่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป