วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินการของกองทุนและการจ่ายเงินรางวัลของกองทุน รวมถึง เรื่องสืบเนื่อง การกำหนดสิทธิให้ความช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาและบุคคลากรกีฬาที่สังกัดจังหวัดในการแข่งขันกีฬาอาวุสโสแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา การปรับปรุงแก้ไขกำหนดแนวทางเงื่อนไขการพิจารณาให้ทุนการศึกษา​ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน​ เรื่อง​ หลักเกณฑ์​ วิธีการและเงื่อนไข​ ในการให้ทุนการศึกษาแก่​ นักกีฬาและบุคลากรกีฬา​ พ.ศ.2562
พลเอกประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุน และการดำเนินงานตามนโยบายของกองทุน ครอบคลุมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นั้นโดย​ให้ฝ่ายเลขานุการกองทุน ดำเนินการตามมติและความเห็นของคณะกรรมการบริหารกองทุน และนำนโยบายของกองทุนที่ได้ให้ไว้ ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาและให้มีประสิทธิภาพ
และจากผลกระทบสถานการณ์โควิท 19 ให้พิจารณาการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน