เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เวลา 14.00 น. ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนทหาร นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุการณ์โควิด-19 ขอชื่นชมชมรมรัฐสภาสตรีไทยที่ได้ร่วมมือกันจัดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบที่อยู่บริเวณรอบอาคารรัฐสภา โดยรวบรวมเงินบริจาคของสมาชิกชมรมรัฐสภาสตรีไทย จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง เพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนจากผลกระทบเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโควิด –19 และขอให้ผู้ที่มารับแจกถุงยังชีพในวันนี้ ยืนแถวเว้นระยะห่าง พร้อมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่เขต กทม. ตำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ที่ได้เมตตาให้ใช้สถานที่ และขอให้การจัดกิจกรรมแจกถุงยังชีพในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชมรมรัฐสภาสตรีไทยทุกประการ

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย กล่าวว่า ชมรมฯ มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกันในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคม และความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้รวบรวมเงินนำไปจุดทำถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบรัฐสภา จำนวน 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนองค์การทอผ้า ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม ชุมชนบางกระบือ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ชุมชนราชพัสดุ ชุมชนศรีย่านซอย 3 ชุมชนซอยสีคาม ชุมชนพระยาประสิทธิ์ ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ และชุมชนวัดน้อย ลูกจ้างประจำของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยความร่วมมือระหว่างส.ส.สตรี และส.ว.สตรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด106 คน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน