ดร.วิชัย พยัคฆโส
payackso@gmail.com

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออายุออกไปอีก 1 เดือนถึง 31 พ.ค. 63 เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชนจากไวรัสโควิด-19 และได้ผ่อนปรนการล็อกดาวน์บางรายการออกไปให้เหมาะสม จึงเป็นความรอบคอบของรัฐบาลเพื่อมิให้การระบาดรอบสองเกิดขึ้นอีกเช่นบางประเทศ

คงรออีกไม่นานในการประเมินผล ในการรอเปิดธุรกิจการค้าภายในประเทศให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรอดพ้นจากความยากจนในช่วงโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลมีงานหนักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสางต่อโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลให้สำเร็จลุล่วงต่อไป

ภาพในอนาคตของประเทศไทยหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร มีหลายหน่วยงานที่สร้างสมมุติฐานขึ้นมาในหลายรูปแบบก็ตาม อยากเห็นประเทศไทยลองกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นในบางจังหวัดทีมีความพร้อมหลายๆด้าน ด้านใดที่ยังไม่พร้อมรัฐบาลคงต้องสนับสนุนเพิ่มเติมเข้าไป คงจะเห็นภาพในอนาคตของประชาธิปไตยเริ่มปฏิรูปขึ้นมาได้บ้าง เพราะต้องรอให้พร้อมทุกเรื่องคงต้องใช้เวลาอีกนาน

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กับมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา ได้จัดทำข้อมูลภาพประเทศไทยระยะภายหลังโควิด-19 ออกเป็น 4 ระยะ พร้อมเสนอ 5 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใหม่เสริมกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อฟื้นฟูประเทศ เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ของประเทศ จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ

ระยะที่ 1 Restriction เดือนที่ 1-6 ระยะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ระยะที่ 2 Reopening เดือนที่ 7-12 ระยะผ่อนคลายการควบคุมและเริ่มกลับสู่การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

ระยะที่ 3 Recovery เดือนที่ 13-18 ระยะการฟื้นตัวและปรับตัวหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

ระยะที่ 4 Restructuring เดือนที่ 19-อนาคต 5 ปีข้างหน้า ระยะการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและการปรับตัวของสังคมไทย (Social New Normal)

โดยได้ร่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Common for Post COVID-19) ไว้ 5 ข้อ
1. Put Human Security First : ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งไปสู่ “ความมั่นคงของมนุษย์” เป็นตัวตั้งแทน
2. Moving Beyond DDP: ปรับเปลี่ยนจากมุ่งเน้นการเติบโตของ “GDP” ไปสู่ “Balance Growth”
3. Preventing in Education and Human Capital: ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมนุษย์
4. Learning No One Behind : แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
5. Create Open & Resilient Society : สร้างสังคมเปิดและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

Scenario ทั้งหมดนี้ ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่จะนำมาประยุกต์กับยุทธศาสตร์เดิม เพราะช่วง 5 ปีต่อจากนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal ที่จะต้องช่วยสร้างพฤติกรรมคนในชาติเสียใหม่ เป็นการพลิกโฉมประเทศทั้งความคิดเดิมๆออกไปสู่ความเป็นประเทศในโลกใหม่ ซึ่งนักการเมืองต้องช่วยกันสนับสนุนแนวทางและแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจทั้งหมดนี้