เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้การปฏิบัติงานของศบค.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นายกฯ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาดังกล่าวเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน นายเทียนฉาย กีระนันทน์ รองประธาน ส่วนกรรมการมี นายแพทย์นิธิ มหานนท์ นายวุฒิสาร ตันไขย นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นายวรากรณ์ สามโกเศศ นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา นายบัณฑิต นิจถาวร นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวีระ ธีระภัทรานนท์ นายสมชัย จิตสุชน ขณะที่นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน