ตำรวจภูธรฉะเชิงเทราสนธิกำลังปล่อยแถวชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) บินประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

วันนี้ 29 เม.ย. 63 ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พตอ.ธราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา สนธิกำลังฝ่ายปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กอ. รมน.จ.ฉะเชิงเทรา และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมปล่อยแถวชุดเคลื่อนที่เร็ว ประกอบอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) เพื่อบินประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ. ศ. 2548 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ประชาชนปฏิบัติดังนี้ สวมใส่หน้ากากอนามัย ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางส่วนตัวเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกัน เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อง 1 เมตรขึ้นไป โดยเฉพาะจุดที่มีการร่วมกลุ่มเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จะบินเพื่อสำรวจเป้าหมายกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจจะมีการมั่วสุม ถ้าตรวจเจอ จะส่งชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกไปประชาสัมพันธ์ว่ากล่าวตักเตือนหรือถ้ามีการกระทำความผิดที่ชัดเจน จะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีโดยทันที

สำหรับมาตรการเข้มงวดของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลใด ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น รวมทั้งห้ามชุมนุม รวมกลุ่มมั่วสุม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดี ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance