วันนี้(20เม.ย.63) ที่บริเวณหน้าอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายแพทย์ทินกร บินหะยีอารง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ได้ทำการรับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ได้สนับสนุนด้านการขนส่งจากกรุงเทพมหานคร นำมาติดตั้งยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 ที่ทางราชการไม่สะดวกที่จะสนับสนุน หรือขาดความคล่องตัวในกฎระเบียบ

ในการนี้ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่า ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคเงินสมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ) และเสนอให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มูลนิธิชัยพัฒนา ไม่อาจจะดำเนินการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1ชุด เพื่อพระราชทานให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมูลนิธิชัยพัฒนา

สำหรับห้องคัดกรองและตรวจเชื้อนี้ เป็นนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก มีลักษณะเป็นห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย สำหรับผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ห้อง ปรับความดันอากาศให้เป็นห้องความดันลบหรือบวกได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน