การเคหะแห่งชาติเปิดให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือ พักชำระหนี้-ปลอดค่าเช่า ตั้งแต่วันนี้-15 พ.ค.63 ลงทะเบียนผ่านทางไลน์และเว็บไซต์

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มลูกค้าของการเคหะฯ ซึ่งได้ออก 4 มาตรการเยียวยาช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆให้กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1เม.ย.-30 มิ.ย.63 และขณะนี้ได้เปิดให้ลูกค้าและผู้ประกอบอาชีพในชุมชนลงทะเบียนผ่านLine : @nha.thailand หรือเว็บไซต์ http//covid.nha.co.th เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการเยียวยา เริ่มตั้งแต่วันนี้-15 พ.ค.63

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการความช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย มาตรการแรก พักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อ 3 เดือน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าสัญญาเช่าซื้ออาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดินแปลงโล่ง โดยสัญญาเช่าซื้อจะถูกขยายเวลาออกไป 3 เดือน มาตรการที่ 2 พักชำระเงินมัดจำ/เงินจอง (เงินดาวน์) 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจอง โดยสัญญาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 เดือน มาตรการที่ 3 ปลอดค่าเช่า 3 เดือน สำหรับลูกค้าสัญญาเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน/ที่ดิน แผงตลาดร้านค้ารายย่อยที่ทำสัญญาโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ และผู้เช่ารายย่อยที่ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาอาคาร และมาตรการที่ 4 ลดค่าเช่า 50% 3 เดือนให้กับผู้เช่าร้านค้ารายย่อยในพื้นที่พลาซ่า หรือแผงตลาดที่ได้ทำสัญญาเช่ากับผู้เช่าเหมาบริหารพื้นที่กับการเคหะแห่งชาติ โดยกำหนดให้ผู้เช่ารายใหญ่ต้องลดค่าเช่าให้ผู้เช่ารายย่อยไม่น้อยกว่าที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ส่วนคุณสมบัติลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว/ถูกสั่งพักงาน/ถูกเลิกจ้าง/รายได้ลดลง ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ทำสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาเช่า/สัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาจองกับการเคหะฯ หรือทำสัญญาเช่ากับผู้รับเหมาก่อนวันที่ 1 เม.ย.63 และไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ (รวมพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐหรือผู้รับบำนาญจากราชการ

ทั้งนี้หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข จะระงับการได้สิทธิตามมาตรการทันที และจะเรียกเก็บเงินค่าเช่าซื้อที่ได้รับการพักหนี้หรือค่าเช่าที่ได้รับการปลอดหนี้ไว้แล้วทันที