"บิ๊กป้อม" ถกแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านมั่นคง เน้นแผนช่วยแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

วันที่ 16 เม.ย.63 เวลา 10.00 น.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2563ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สมช. ทำเนียบรัฐบาล

จากนั้นพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ จะเป็นการพิจารณา เพื่อวางกรอบแนวทาง ในการดำเนินงานทางนโยบายของคณะกรรมการ ในการส่งต่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ อีก 5 คณะ ไปอำนวยการประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ต่อไปได้

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ขอให้หัวหน้าหน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยเน้นย้ำการดำเนินการ ดังนี้ ประการแรก ให้คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด กับคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 5 คณะ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานความมั่นคง ให้เกิดผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ

​ประการที่สอง ให้จัดทำแผนระดับที่ 3 ครอบคลุมแนวทางการพัฒนา แนวทางตามแผนแม่บทฯ และประเด็นความมั่นคง ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ และ ประการที่สาม ให้กำหนดโครงการสำคัญรองรับแผนระดับที่ 3 เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และการประเมินผล ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ

​และประการสุดท้าย ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาระบบการรายงานผล ให้สามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ได้ เนื่องจากงานความมั่นคง เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน