กระทรวงต่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 กระทรวงฯ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High Level Regional Conference on Enhancing Cooperation on Border Management in the ASEAN Region: Ensuring a More Interconnected, Safe and Secure ASEAN Community ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน 20ประเทศ โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมเกือบทั้งหมด (ยกเว้นสิงคโปร์และบรูไนดารุสซาลาม) และประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ปากีสถาน แคนาดา สหภาพยุโรป รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – AIPA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) องค์การตำรวจสากล (Interpol) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration – IOM) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และธนาคารโลก (World Bank)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางความเป็นเลิศเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคเอเชีย แนวทางการรับความท้าทายที่สืบเนื่องจากความเชื่อมโยงและการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ และบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยเฉพาะความท้าทายรูปแบบใหม่ อาทิ การลักลอบขนยาเสพติดและสารตั้งต้น การค้ามนุษย์ การขนคนข้ามชาติ การก่อการร้าย เป็นต้น ที่ประชุมเห็นว่าการบริหารจัดการชายแดนที่ดีสามารถพัฒนาควบคู่ไปการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและกับประเทศนอกภูมิภาค อันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พร้อมย้ำถึงการดำเนินการที่ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา โดยสะท้อนผ่านผู้แทนราษฎรและกลไกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสื่อมวลชน รวมทั้งนักวิชาการสามารถเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ร่วมกันในเรื่องนี้ได้

การดำเนินการให้เกิดผลดังกล่าวต้องอาศัยเจตจำนงร่วมทางการเมือง ทั้งในระดับผู้นำและระดับ ประเทศ ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัดการความท้าทายโดยยึดหลักนิติธรรม ภายใต้คำขวัญ “One Vision, One Community and One Identity” เสริมสร้างความร่วมมือ การประสานงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ทันเวลา โดยรื้อฟื้นและผลักดันการดำเนินงานข้างต้นผ่านกลไกในระดับภูมิภาคที่มีอยู่

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยนำเสนอผลการประชุมให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2560 ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว รับทราบ และผลักดันให้การบริหารจัดการชายแดนมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance