PTT-KV-DJSI-Online

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พร้อมด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วม เปิดตัว “THAI Alert” แอปพลิเคชันกระตุ้นจิตสำนึกอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านสมาร์ทโฟน ตลอด 24 ชม. เพื่อเฝ้าระวังภัยทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำหน้าที่ส่งข้อมูลที่ได้รับการแจ้งจากประชาชนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

แอปพลิเคชันนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมจิตอาสาภายไว้ในระบบ และรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ประกอบเป็นผลงานในการทำงานจิตอาสาได้ นอกจากนี้ มธ.ยังเตรียมเปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยทางสังคม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางรับเรื่องเหตุด่วน-เหตุร้าย 24 ชั่วโมง และทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรภาคี .. ทั้งนี้ “Thai Alert” เปิดให้ดาวน์โหลดในระบบ Android ได้แล้ววันนี้ ส่วนในระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : suppaluck.51@gmail.com