ประชาชนที่เดินทางมาเพื่อ เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช ถ่ายรูปกับดอกไม่จากจิตอาสาที่ร่วมกันจัดวาง บริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวัง บริเวณประตูเทวาภิรมย์