“เศรษฐพงค์”ย้ำถึงเวลายกเครื่องระบบโทรคมนาคม-อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสภาฯให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล รองรับการทำงานทั้งสมาชิกรัฐสภา-กมธ.-เจ้าหน้าที่ ระบุประชุม VDO conference ต้องมีประสิทธิภาพ

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานระบบเทคโนโลยีการสื่อสารหรือระบบไอทีของรัฐสภาที่จะต้องรองรับการทำงานต่างๆของสภาฯว่า จากที่คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส) ได้ประชุมผ่านระบบ VDO conference อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้เราได้รับทราบถึงปัญหาด้านความพร้อม และคุณภาพ ความไม่เพียงพอของสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อีกทั้งระบบที่เราใช้ทดลองดำเนินการประชุมนั้น มีแบนด์วิธ หรือ ความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตที่ต่ำ และการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก็ใช้เท่าที่มี ทำให้การประชุมยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐสภาควรที่จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ารัฐสภาของเรามีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน VDO conference ให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องทำให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ เพราะจะมีความสำคัญทั้งในเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย อีกทั้งการจะเข้าร่วมประชุมจะต้องมีการแสดงตัวก็จำเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวบุคคลเข้ามาช่วย ตรงนี้จะเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ

โดยหากเราสามารถพัฒนาระบบโทรคมนาคมของสภาได้ การประชุมระดับจำนวนคนประมาณ 30 คนผ่านระบบ VDO conference จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสมกับการประชุมระดับกรรมาธิการ และการประชุมภายในของเจ้าหน้าที่สภาสามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติดังเช่นปัจจุบันนี้

"ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐสภาแห่งใหม่นี้ต้องมีการยกเครื่องพัฒนาระบบโทรคมนาคมการสื่อสาร ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพราะรัฐสภาก็ถือเป็นศูนย์รวมอำนาจของประเทศแห่งหนึ่งที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนบริหารประเทศให้เดินไปข้างหน้า ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรคมนาคมต้องมีความพร้อมที่สุด ไม่ว่าจะอยู่จุดใดของรัฐสภา ต้องสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ ซึ่งผมในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามโครงสร้างพื้นฐานฯจะเชิญผู้ให้บริการค่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำระบบโทรคมนาคมของสภาฯมาร่วมตรวจสอบวัดคุณภาพสัญญาณ และจะได้หารือกันเพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบต่อไป"