COVID - 19 มาแล้วจ้า! ชุดประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมจิตอาสาจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รู้ทันป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ชุดประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง อำเภอป่าแดด และหน่วยราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การรับรู้ ตลอดจนวิธีการป้องกันดูแลสุขภาพปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid - 19 ตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ประชาชน, ผู้ประกอบการ ,ส่วนราชการ, ภาคธุรกิจ ย่านการค้า , สถานีขนส่งอำเภอเทิง พร้อมมอบคำแนะนำในการดูแลสุขภาพการล้างมือที่ถูกต้อง และการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19 ตัวได้ลงพื้นที่ จุดเสี่ยง อาทิ ตลาดสดเทิง , สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง , ตลาดสดอำเภอป่าแดด และร้านสะดวกซื้อ

ทั้งนี้ ชุดประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ทำการแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน และ ปิดประกาศมาตรการ วิธีการป้องกันการดูแล สุขภาพและการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส โควิด - 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ บริเวณร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอป่าแดด รวมถึงลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน, ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขให้แก่ประชาชนผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อของภาครัฐ

กองทุนประกันวินาศภัย