ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู้บังคับหน่วยฉพาะกิจยะลา และนายอำเภอทุกอำเภอ ระบุว่า

1. สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ และเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก

2. เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา ขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-2019 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระงับการเดินทางเข้า-ออก โดยพาหนะต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้น กรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ

3. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผล และความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี

4. ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ

5. เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติ