แนะรัฐจัดสรรงบฯให้ปชช.ตรวจหาเชื้อโควิดฟรี

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของประชาชนคนไทย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ โดย ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ โพลไดเร็กเตอร์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้สำรวจประชาชน 896 คน เรื่องรับมือวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.5 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 42.5 มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 39.1 และรับราชการหรือพนักงานของรัฐ ร้อยละ 29.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ร้อยละ 78.5

ผลสำรวจพบว่า ความกังวลที่มีต่อสถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบันมากที่สุดคือ การแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19 ร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องประชาชน ร้อยละ 25.2 และปัญหาการบริหารงานของรัฐบาล ร้อยละ 15.2 ส่วนความกังวลที่มีต่อการระบาดไวรัสCOVID-19 อันดับ 1 ได้แก่ ความกังวลเรื่องหน้ากากอนามัยมีราคาสูงและขาดแคลนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 32 รองลงมาคือมาตรการรับมือของภาครัฐ ร้อยละ 20.7 และการแจ้ง/การปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของรัฐบาล

ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของประชาชนนั้น อันดับ 1 ได้แก่ การล้างมือบ่อยๆ ร้อยละ 26.4 รองลงมาคือ ใส่หน้ากากอนามัย ร้อยละ 24.1 อยู่บ้าน ร้อยละ 22.8 และพกเจลแอลกอฮอล์ ร้อยละ 18.9 ในส่วนประเภทหน้ากากอนามัยที่ใช้ อันดับ 1 คือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ราคาเฉลี่ย 17 บาทต่อชิ้น ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ หน้ากากผ้า ราคาเฉลี่ย 29 บาทต่อชิ้น ร้อยละ 25.4 และอีกร้อยละ 25.2 นั้นไม่ได้ใช้ เนื่องจากหาซื้อไม่ได้

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ผลสำรวจด้านความเหมาะสมในมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การจัดรูปแบบการสอนออนไลน์ของสถาบันการศึกษา ร้อยละ 87 ประชาชนและแอดมินเพจร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล ร้อยละ 75.8 และโครงการจำหน่ายหน้ากากอนามัยร้านธงฟ้า ร้อยละ 64.8 ในส่วนของการเปิดกองทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของภาครัฐ มีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 70.5

ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามคือ อยากให้รัฐบาลมีมาตรการที่เด็ดขาดและฉับไว ประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ให้ความร่วมมือยับยั้งการแพร่ระบาด และขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด เช่น การจัดหาเครื่องมือแพทย์ การให้ประชาชนตรวจหาเชื้อฟรี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน