วันนี้ ( 25 มี.ค. 63) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เนื่องจากได้มีประชาชน ติดเชื้ออยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศและยกระดับความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavius Disease 2019 (COVD 19) ในพื้นที่ที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมากในลักษณะเบียดเสียดแออัด จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoMD 19)เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามมาตา 22(7) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้

1.) ห้ามบุคคลเข้า - ออก สถานที่ศูนย์ดาวะห์ แห่งประเทศไทย มัสยิดอิลนูร (ม้รกัสยะลา) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 -31 มีนาคม 2563 เวันแต่บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลสถานที่ ซึ่งกำหนดจำนวน ไม่เกิน 15 คน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลดังกล่าวให้แจ้งทางราชการดำเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด 2.) ให้บุคคลที่ทำกิจกรรมทางศาสนาภายในศูนย์ดาวะห์แห่งประเทศไทย มัสยิดอิล-นูร (มัรกัสยะลา) ออกจากสถานที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองบุคคลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และควบคุมโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลงชื่อ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา