วันที่ 22 มี.ค.63 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาล และเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่จริงจัง ชัดเจนเข้มงวดให้มากขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “กรณีโควิด-19”สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,457 คน ระหว่างวันที่17-21 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย ณ วันนี้ มีผลต่อคนไทยมากน้อยเพียงใด?
- อันดับ 1 มีผลอย่างมาก 86.68%
เพราะ ส่งผลกระทบทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวัน เสียสุขภาพจิต สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจของประเทศ
การท่องเที่ยว การค้าลงทุนเสียหายอย่างหนัก ประชาชนทำมาหากิน ค้าขายไม่ได้ ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง ลดโอที ลดเงินเดือน ฯลฯ
- อันดับ 2 มีผลอยู่บ้าง 13.32%
เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แพร่เชื้อได้ง่าย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง ไม่วิตกกังวลเกินไป ฯลฯ

2. จากข่าวโควิด-19 ที่สื่อนำเสนอ ณ วันนี้ ทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด?

- อันดับ 1 วิตกกังวลอย่างมาก 48.73%
เพราะ ติดต่อง่าย แพร่ระบาดรวดเร็ว เป็นห่วงคนในครอบครัวว่าจะติดเชื้อโรคนี้ ยังไม่มียารักษา รัฐไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ รัฐชี้แจงข้อมูลยังไม่ชัดเจน ไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของรัฐบาล ยอดผู้ติดเชื้อมีมากขึ้นทุกวัน ฯลฯ
- อันดับ 2 ค่อนข้างวิตกกังวล 45.30%
เพราะ มีผู้ติดเชื้อเริ่มกระจายหลายจังหวัด กังวลว่าบุคลากรทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอกับผู้ป่วยที่รักษา โรงพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย ฯลฯ
- อันดับ 3 ไม่ค่อยวิตกกังวล 5.08%
เพราะ ติดตามข่าวสารตลอดศึกษาวิธีการป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อยๆเป็นโรคที่รักษาหายได้ฯลฯ
- อันดับ 4 ไม่วิตกกังวล 0.89%
เพราะ ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แออัด มั่นใจว่าตนเองมีการระมัดระวังป้องกันอย่างดี ฯลฯ

3. ประชาชนมีวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ติดโรคโควิด-19 อย่างไร?
- อันดับ 1 ล้างมือทุกครั้งด้วยสบู่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ 62.56%
- อันดับ 2 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้านหรือนอกสถานที่ 54.44%
- อันดับ 3 งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง งดร่วมกิจกรรม สังสรรค์ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก 52.62%
- อันดับ 4 ดูแลสุขภาพร่างกาย ทานอาหารสดใหม่ สะอาด ใช้ช้อนส่วนตัว 17.35%
- อันดับ 5 ไม่เข้าใกล้คนป่วย อยู่ไกลผู้ที่ไอและจาม 12.81%

4. ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการเรื่องโควิด-19 อย่างไร?
- อันดับ 1 ปิดประเทศ ปิดเมือง ไม่ให้คนเข้าออกประเทศ 41.04%
- อันดับ 2 สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ให้หมอและพยาบาลอย่างเพียงพอ มีเตียงรองรับผู้ป่วย 38.62%
- อันดับ 3 ควบคุมราคาสินค้า แจกหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ เจลล้างมืออย่างทั่วถึง 22.03%
- อันดับ 4 เร่งติดตามผู้ที่ติดเชื้อและคนใกล้ชิด มีมาตรการเข้มงวด ใช้กฎหมายลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน 16.08%
- อันดับ 5 เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง รายงานสถานการณ์แนะนำวิธีการป้องกัน 14.61%

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน