ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19) เนื่องด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

มวล.รับมาตรการมาดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยพิจารณาไม่ประกาศปิดมหาวิทยาลัย แต่กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์แทนการสอนในห้องเรียนเพื่อลดการเรียนร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียนและในห้องปฏิบัติการ โดยผู้สอนสามารถพิจารณาปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา และสามารถปรับวิธีการวัดประเมินผลได้ โดยยังคงความครบถ้วนของเนื้อหา เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของเล่มหลักสูตร และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน