เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง นำบุคลากรในหน่วยงานทำความสะอาดสถานที่ทำงาน บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงาน ภายในห้องทำงาน ห้องประชุม และบริเวณประตู ราวจับ เบาะนั่งรถยนต์ราชการ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้สำนักงานฯได้จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือบริการให้กับผู้มาติดต่อราชการและบุคลากรในหน่วยงาน

กองทุนประกันวินาศภัย