ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ฐานจุดบั้งไฟเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ หรือจีสด้า ได้ร่วมกัน ทำการจุดบั้งไฟแสน จำนวน 6 บั้ง และบั้งไฟหมื่นจำนวน 6 บั้ง รวมเป็น 12 บั้ง พร้อมติด เครื่อง GPS ที่บั้งไฟ เพื่อทดสอบ ทิศทางและความสูงตามโครงการวิจัย เพื่อตรวจวัดความสูงของบั้งไฟเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดย บั้งไฟแสน ที่จุดขึ้นไปแล้ว ตามที่ติด GPS มีความสูง 5.5 กิโลเมตร ส่วนบั้งไฟหมื่น วัดความสูง ได้ 800-1000 เมตร โดยข้อมูลดังกล่าว ทางวิทยุการบินแห่งประเทศไทย กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคมสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศหรือจีสด้าจะได้นำไปวิจัยเพื่อความปลอดภัยของการเดินอากาศต่อไป
00000
สมหมาย/ยโสธร