นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 นำโดย นายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานเปิดงาน

นายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือ ศพก. ซึ่งดำเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ และยังมีการให้บริการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยแบ่งเป็นสถานีถ่ายทอดความรู้จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย 1.การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 2.การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน 3.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 4.การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้บริการความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ อีกทั้ง ยังมีการแจกผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์จากเปลือกสับปะรดพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำ แจกผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด จากสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด และเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่ประชาชนที่สนใจอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน