ผู้ตรวจฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันของสหกรณ์การเกษตรกรปาล์มน้ำมันกะเปอร์

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,10 ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2563 เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ ตามแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ไว้ 4 เรื่อง หลัก คือ 1.การบริหารจัดการภายในของสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ทำให้สหกรณ์เกิดความบกพร่องและมีปัญหา 2.การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรจะเน้นเรื่องการรวบรวมผลผลิต และราคาพืชผลการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมไปถึงการเก็บชะลอผลผลิตต่างๆ 3.บทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ จะเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ด้วยการวางข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อการป้องกัน รวมไปถึงการให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าไปดูแล ให้คำแนะนำในช่วงก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และ4.การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกสหกรณ์โดยการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตามแผนปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงแผนงานบูรณาการ เช่น ผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Super Market ในสหกรณ์ และโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,10 พร้อมด้วยนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด การรวบรวมผลิตผลปาล์มจากสมาชิก การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การเร่งรัดปิดบัญชีประจำปี การระดมทุนเพื่อให้สหกรณ์มีทุนในการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อพยุงราคารักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต ณ สหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งสหกรณ์การเกษตรปาล์มน้ำมันกะเปอร์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์ มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริการสมาชิกและ คนในชุมชน ตามโครงการ 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน