ก.วัฒนธรรมเผยชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน พร้อมร่วมทำหน้ากากอนามัยกับมหาดไทย-จังหวัด-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จำกัดการระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 63 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิต 50 ล้านชิ้นนั้น ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมบูรณาการจัดทำหน้ากากอนามัยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยทุกพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และเร่งสำรวจความพร้อมประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู่กว่า 20,000 แห่ง ซึ่งมีการวมกลุ่มของชาวบ้าน แม่บ้าน มีวัตถุดิบผ้าท้องถิ่น ผ้าที่เป็นสินค้าวัฒนธรรมไทย (CPOT) และมีความพร้อมให้ความร่วมมือในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผลิตรองรับการใช้งานให้ทันสถานการณ์ จำกัดการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า เบื้องต้นได้รับรายงานจากวัฒนธรรมจังหวัดว่ามีประชาชนที่มีความพร้อมจากชุมชนคุณธรรมฯต่างๆ ยินดีเข้าร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย อาทิ ชุมชนคุณธรรมฯวัดพลาจังหวัดระยอง ชุมชนคุณธรรมฯวัดป่าธรรมดา จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนคุณธรรมฯบ้านบางกลม จังหวัดสงขลา และชุมชนคุณธรรมฯหนองสมณะใต้ จังหวัดลำพูน เป็นต้น นอกจากนี้ได้ย้ำเน้นให้วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศใช้ช่องทางไลน์ของพลัง บวร ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นขอให้เครือข่ายพลัง บวร ทั่วประเทศร่วมกันประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ เช่น คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด นักศึกษาและสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาด ความรับผิดชอบต่อสังคม วิธีการทำหน้ากากอนามัยใช้เอง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา ลดความตระหนกของประชาชน

ส่วนหน่วยงานในสังกัด วธ. ทั้งสำนักงานปลัด วธ. กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง อาทิให้ความรู้การป้องกันของบุคลากรในเบื้องต้น สถานที่ราชการ และสถานที่ที่ให้บริการประชาชน ที่สำคัญทุกหน่วยงานในสังกัดพร้อมขอความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนช่วยกันรณรงค์ในหมู่ประชาชน เรื่องการล้างมือเพื่อป้องกันโรค การทำความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสในที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัย


@จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ชุมชนคุณธรรมวัดร้องลึกศรีชุมภรณ์ นำโดยนายอนงค์ พัดแก้ว กำนันตำบลผักขวง บูรณาการดำเนินงานโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ประชาชนในชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน คาดว่าจะผลิตได้ 100 ชิ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน