นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ชลประทานเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำประชารัฐ ที่จังหวัดชลบุรี โรงแรมแฟร์เท็กซ์ สปอร์ท คลับ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ในลุ่มน้ำ ซึ่งจะทำให้ภาคประชาชนเกิดความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐอย่างแท้จริง