เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ..ซึ่งมีสาระสำคัญคือการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นบางรายการ จำนวน 11,816,512,300 บาท ไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยหน่วยงานที่ถูกโอนงบประมาณมากที่สุด3 ลำดับแรกได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 1,087,270,800 บาท กระทรวงมหาดไทย 541,552,100 บาท กระทรวงสาธารณสุข 417,136,100 บาท ขณะที่กระทรวงกลาโหมถูกโอนงบประมาณไป 55,847,700 บาท

ทั้งนี้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มี 6 มาตรา เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นเป็นบางรายการไปตั้งเป็นงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ คือ1.การนำงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 2.จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น การโอนงบประมาณจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปรายการงบประมาณบางรายการจึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ การโอนรายจ่ายจะทำให้สามารถนำงบประมาณไปใช้จ่ายข้ามหน่วยงานได้ ซึ่งจะช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามสนช.มีมติด้วยคะแนน 207 เสียง งดออกเสียง 3 เป็นการพิจารณา 3 วาระรวดโดยตั้งกรรมาธิการเต็มสภา และให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป