กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นไทย ในงาน“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่บ้านท่าฉลอม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานฯในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม หรือ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้น ณ บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน ผู้แทนนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายเกรียงศักดิ์ ว่องไว อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เข้าร่วมการแถลงข่าว

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวถึงการจัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม หรือ วันท้องถิ่นไทย ว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” มาตั้งแต่ปี 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ซึ่งเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะจัดพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานที่โดดเด่น มีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆในแต่ละพื้นที่ด้วยเช่น การทำกิจกรรมจิตอาสา การออกหน่วยเคลื่อนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

“ในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้มีสารเนื่องในโอกาสการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยถือโอกาสชื่นชม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในฐานะหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การให้บริการสาธารณะอื่นๆไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19”

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต่อว่า ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม หรือ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 โดยมีจุดศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่วัดช่องลม กำหนดการที่สำคัญที่สุดก็คือในวันที่ 18 มีนาคม 2563
เวลา 08.30 น.จะมีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร และชาวชุมชนท่าฉลอม

ขณะเดียวกันมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม” และนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท.ในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 ณ บริเวณวัดช่องลม,สะพานวัดช่องลม ถนนถวายถึงศาลเจ้าพ่อกวนอู และตำบลท่าฉลอม ไปจนถึงบริเวณหน้ารูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการประวัติความเป็นมาของการจัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม”,การแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอม,นิทรรศการการคัดแยกขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ตลาดย้อนยุค วิถีไทย,การจำหน่ายสินค้า OTOP,บริการรถสามล้อโบราณรับ-ส่งประชาชนเข้าชมงาน,บริการรถรางนั่งชมรอบเมืองท่าฉลอมพร้อมมัคคุเทศก์บรรยาย,การจัดแสดงรถโบราณ,การแสดงการละเล่นว่าวไทยโบราณ,ซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก,การจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าจากผู้ประกอบการโรงงานต่างๆในราคาประหยัด รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชุมชน ทั้งยังมีบริการล่องเรือให้ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน บริการตัดผม และนวดแผนไทยฟรีอีกด้วย

ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 16+18 มีนาคมนี้ ณ บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวง ถนนถวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร