สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 ซึ่งก่อนเริ่มประชุมทางสำนักงานสาธารณสุขหนองคายได้มีการตรวจผู้เข้าร่วมเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

นายสุชาติ พิเมย หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการผลการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2555 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่มีผลประมินอยู่ในระดับ A B และ C มีจำนวน 71,742 กองทุน โดยสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ) กองทุนละไม่เกิน 200,000 บาท ภายได้วงเงินรวม 14,348 ล้านบาท โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการบริการของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาโครสร้างพื้นฐาน การจ้างแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำโครงการให้มีความถูกต้อง โดยผู้เข้าประชุมสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และขอรับงบประมาณได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด / อำเภอ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือผู้แทนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ที่มีผลการประเมินศักยภาพในระดับ A B และ C จำนวน 634 กองทุน รวมทั้งสิ้น 634 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance