เมืองกันตัง จังหวัดตรัง เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563

นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลเมือง กันตังกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563ประกอบด้วย 1.นาฎศิลป์ รับสมัคร จำนวน 20 คน 2.ลีลาศ รับสมัคร จำนวน 20 คน 3.ฟุตบอล รับสมัคร จำนวน 30 คน 4.ว่ายน้ำ (2 รอบ) จำนวน 50 คน รอบที่ 1 ระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. รอบที่ 2 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น.

“โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นเยาวชนอายุ 7-15 ปี นำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 1.ใบสมัครและหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (กรอกข้อความครบถ้วน) 2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3.ใบรับรองแพทย์ (กรณีว่ายน้ำ) 4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 1 รูป โดยรับสมัครวันที่ 11-23 มีนาคม 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียด ได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองกันตัง โทร.0-7525-1201 ต่อ 210 (ในวันและเวลาราชการ) รับใบสมัคร ณ กองการศึกษาเทศบาลเมืองกันตัง ได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป” นายสรนนท์ กล่าว.

ทองขาล/ตรัง

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน