อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดเวทีอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
นายมานะ กุญชรินทร์ เกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด ได้มีการจัดเวทีครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2563 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในกิจกรรมการประเมินคุณสมบัติของSmart Farmer การสรุปการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) แจ้งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี2563 และอบรมการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อให้ Smart Farmer ได้นำไปใช้ในแปลงเกษตร และเผยแพร่งานส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 ราย จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
“ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทย มีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล มีการให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยีภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ หรือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร โดยตระหนักถึงคุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาดรวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการพัฒนาเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง” นายมานะ กล่าว

ทองขาล กัณหาจันทร์
...

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance