นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สมาคม และองค์กรต่างๆ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง และทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานทัดเทียมกับชาติอื่น ๆ

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้แรงงานหันมาเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้ ทักษะ ฝีมือ ให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และการบริการที่ดีแรงงานไทยต้องใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ด้านสถานประกอบกิจการยังสามารถเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามระดับฝีมือของช่าง และประโยชน์ในภาพรวมของประเทศที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ในการถวายพระราชสมัญญา "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" แด่พระองค์ และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"