กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมผู้ตรวจการแผ่นดิน ฝึกอาชีพให้นักเรียนหลังจบ ม.3 แล้วไม่ศึกษาต่อ เมษายนนี้เปิดฝึกอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดบ้านสาธิตงานอาชีพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี การก่อตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปี นักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” ซึ่งหากได้มีการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว จะช่วยให้นักเรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” อันจะทำให้มีรายได้ ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการฝึกทักษะให้กับกลุ่มนักเรียนดังกล่าว และการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ เพื่อดูความต้องการของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อว่าสนใจฝึกทักษะด้านไหน ความพร้อมของหน่วยฝึกอบรม

นอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ในด้านอื่นๆ กรณีที่ไม่สามารถเข้าฝึกในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา(สพร.5 นครราชสีมา)ได้ทั้งหมด รวมถึงการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วย

นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สพร.5 นครราชสีมา ได้จัดโครงการเปิดบ้านสาธิตงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอบรมสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ ได้แก่ การสาธิตอาชีพพื้นฐานอาทิ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ สาธิตอาชีพแห่งอนาคตอาทิ ชุดควบคุมอัตโนมัติอุตสาหกรรม ระบบการผลิตอัตโนมัติ การขึ้นรูปชิ้นงาน 3D และสาธิตอาชีพอิสระเช่น การทำขนมไทย การประกอบอาหาร และศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น

ทั้งนี้ กพร.จะดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานมีระยะเวลาการฝึก 2-4 เดือน และส่งไปฝึกงานในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพที่ฝึก โดยในวันนี้มีนักเรียนและคณะครู อาจารย์ เข้าชมงานกว่า 200 คน และจะเริ่มดำเนินการฝึกอาชีพพร้อมกันทั่วประเทศ ในหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนเม.ย.นี้

“จากการสำรวจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ในปี 2563 จะมีนักเรียนจบทั้งสิ้นประมาณ 28,200 คน มีนักเรียนสนใจเข้าฝึกทักษะอาชีพจำนวน 245 คน ส่วนอีก 27,955 คนจะไปศึกษาต่อและไปประกอบอาชีพ”