คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยสามารถสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ http://rpca-admission.thai.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 034-311-110 หรือ 08-3993-5563

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance