นักศึกษาราชภัฏอุดรธานีจัดแฟลชม็อบรวมตัวภายใต้ชื่อราชภัฏอยากงัดกับสลิ่ม พร้อมเขียนป้ายขนาดใหญ่ บ่ฮอนซอนเผด็จการ เหน็บตาชั่งตรงให้ดูเสาไฟ ท่ามกลางการสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่ตร.หน่วยข่าวกรองและตร.สันติบาลพรึบ!!!

นักศึกษาราชภัฏอุดรธานีจัดแฟลชม็อบ เหน็บตาชั่งให้ตรงดูเสาไฟ โดยช่วงเย็นที่ผ่านมา ของวันนี้ (26 ก.พ.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณอาคาร 5 ลานกิจกรรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปรากฏว่ามีนักศึกษาราชภัฏและประชาชนในพื้นที่จ.อุดรธานีกว่า 500 คนได้จัดแฟลชม็อบขึ้นภายใต้ชื่อราชภัฏอยากงัดกับสลิ่ม มีนักศึกษาแต่ละชั้นปีทั้งชายและหญิงได้ทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์ได้มาขอร้องไม่ให้จัดกิจกรรมแต่ไม่เป็นผล โดยกลุ่มนักศึกษาที่จัดแฟลชม็อบครั้งนี้ได้ออกแถลงการณ์โดยบอกว่า “แถลงการณ์กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี

เรื่อง แสดงความกังวลต่อกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 ที่ผ่าน ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ด้วยความเคารพต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี มีความกังวลใจต่อคำวินิจฉัยของศาลที่สั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากประเด็นดังต่อไปนี้ 1. พรรคการเมืองแต่ละพรรคมิได้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยอุดมการณ์ของพรรค ซึ่งประชาชนจำนวนหกล้านเสียงได้ลงคะแนนเลือก เนื่องจากมีอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกับพรรคการเมืองนั้น กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี กังวลใจถึงคะแนนเสียงของประชาชนจำนวนดังกล่าวที่สูญเสียไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพและอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมไทย

2.การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วยเหตุแห่งประเด็นที่ว่า พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 72 ห้ามมิให้บุคคลใดบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองมูลค่าเกินสิบล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี และห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่มีพฤติกรรม "ไม่เป็นปกติวิสัยทางการค้า" อันถือว่าเป็นการรับผลประโยชน์อื่น โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 จึงเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคนั้น เป็นการปรับใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามหลักนิติวิธี ทั้งไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่อระบบกฎหมายไทยทั้งระบบอย่างร้ายแรง เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยองค์กรอื่นใดได้ ทั้งยังมีผลผูกพันรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ศาลและองค์กรอื่นของรัฐให้ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี ขออยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ต้องการเห็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นธรรมภายใต้หลักนิติรัฐ นิติธรรม รวมถึงขอส่งกำลังใจให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชาชนที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. และต่อต้านอำนาจของเผด็จการ ลงชื่อ “ดอกจานบานที่อุดร” กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี 26 ก.พ.63

ภายหลังอ่านแถลงการณ์ และในระหว่างการชุมนุมนักเรียนนักศึกษาได้ผลัดกันขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นไล่รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศของรัฐบาลอีกด้วย ขณะที่แกนนำได้กล่าวกับนักศึกษาที่มาจัดแฟลชม็อบว่า การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ดูแล้วไม่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ขึ้นพูดออกไมค์ โดยมีแกนนำนักศึกษาได้อ่านคำกลอนเกี่ยวกับตาชั่งไม่ได้มาตรฐาน โดยบอกว่า “เมื่อตาชั่งเอียนเอียงไปด้านข้าง ถึงเวลากระด้างจะกระเดื่อง ตาชั่งเอียงกะเท่เร่ดูขัดเคือง เฮ้ยชาวเมืองทนดูได้อย่างไร เฮ้ยหากเอ็งเมินเฉยไม่รู้ไม่ชี้ ทั่วตาปีคงเหมือนเดิมหากไม่แก้ไข ให้ตาชั่งเที่ยงตรงดูเสาไฟ อย่าปล่อยไว้อยุติธรรมความลำเอียง”

ภายหลังจัดแฟลชม็อบเสร็จ นักศึกษาได้พากันร่วมร้องเพลง “เพลงดอกไม้มวลชนและแสงดาวแห่งศรัทธา” ก่อนจะพากันแยกย้ายกันกลับ สำหรับการจัดแฟลชม็อบของนักศึกษาราชภัฏครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารได้ขอร้องนักศึกษาไม่ให้จัดแต่ไม่เป็นผลขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตร.สภ.เมืองอุดรธานี หน่วยข่าวกรองและตร.สันติบาลเข้าสังเกตุการณ์การจัดแฟลชม็อบของนักศึกษาราชภัฏอุดรธานีในครั้งนี้ด้วย/////////////

อุดม ปิดตาทานัง ///จ.อุดรธานี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน