วันที่ 26 ก.พ. 63 ที่เทศบาลตำบลห้วยยอด อ.เมือง จ .ตรัง นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ อ.ห้วยยอด จ.ตรังนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดตรังได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการจิตอาสา พร้อมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแผนการ
เทศบาลตำบลห้วยยอด จึงจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

"เพื่อให้การดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย เทศบาลจึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลห้วยยอดขึ้น ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลห้วยยอด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล และวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน 60 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท"นายธวัชชัย กล่าว

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลสนองนโยบายจังหวัดตรังและกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ นอกจากเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว

นายธวัชชัย กล่าวในตอนท้ายว่า การอบรมประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำถิ่น การป้องกันและรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ การจัดตั้งศูนย์พักพิงเบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย การฝึกระเบียบแถว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ การยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูง การป้องกันและระงับอัคคีภัย เทคนิคการค้นหาผู้ประสบประภัย การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง สรุปผลการฝึกอบรมและการมอบหมายหน้าที่ และการมอบประกาศนียบัตร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดตรัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง สถานีตำรวจในจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

กองทุนประกันวินาศภัย