วันที่ 26 ก.พ. 63 ที่ ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงาน สารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนให้มีศักยภาพเป็นกลไกสำคัญด้านการดูแลรักษา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้มั่นคงปลอดภัย ในการสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาชุมชนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บรรลุยุทธ ศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานตาม โครงการดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 81 คน โดยมีวิทยากร ผศ.วัฒนพล ชุมเพชร และอาจารย์วิทูรย์ คงพล จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง ให้ความรู้ในการ รักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี และฝึกปฏิบัติการติดตั้ง Antivirus และจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนำเสนอแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการจัดทำทะเบียนคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซักถาม รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ข้อมูลสารสนเทศระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน