หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ อำเภอปะคำ และภาคเอกชน จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกให้บริการด้านวิชาการเกษตรทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการเกษตร เนื่องจากภาวะภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอปะคำ และภาคเอกชน จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย รุนแรงและต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชน ในการดูแลให้บริการแก่เกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย รุนแรงและต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมกับภาคเอกชน ในการดูแลให้บริการแก่เกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร เพื่อให้ได้รับบริการถึงพื้นที่อย่างใกล้ชิด และครอบคลุมทุกสาขา ทั้งเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการประกอบอาชีพ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้สามารถนำไปปรับใช้ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตร และดำเนินชีวิตให้มีความก้าวหน้า และยั่งยืนต่อไป

ภายในงานได้มีหน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอร่วม 20 หน่วยงาน ได้จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการ และให้คำแนะนำในด้านต่างๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกร ทั้งการลดต้นทุนด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูพืช การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การแจกจ่ายกล้าพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา การสาธิตและตัวอย่างด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ กว่า 300 คน เข้ารับการให้บริการครั้งนี้

นายวันรบ เฮ่ประโคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ เป็นการออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่มีปัญหาด้านการเกษตรในทุกสาขา ที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปขอรับบริการ ยังสำนักงานของหน่วยงานนั้นๆ จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการในแต่ละสาขา เข้ามาให้บริการแก่เกษตรกรถึงพื้นที่ เพราะอาชีพเกษตรกร มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ที่ในปีนี้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบไปด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และที่เกี่ยวข้องจึงได้บูรณการ เข้ามาดูแลฟื้นฟูเกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในรูปกิจกรรมให้บริการคลินิกเคลื่อนที่

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน