กรมบัญชีกลางเผย 4 เดือนแรกปี 63 ใช้จ่ายแล้ว 9.59 แสนล้านบาท จี้ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมลงนามทันที เมื่องบประมาณปี 63 มีผลบังคับใช้ กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (1 ต.ค.62-31 ม.ค.63) ซึ่งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไปพลางก่อน โดยงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 959,941 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 ล้าน ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่าย 60,001 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 593,871 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.10 รายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย 899,940 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,406,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.40 สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการใช้จ่าย 257,039 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 263,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.63

สำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 มีจำนวน 646,161 โครงการ จำนวน 237,589.8 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการที่จัดทำสัญญาแล้ว 561,747 โครงการ วงเงินงบประมาณ 76,602.10 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 50,767 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26,258.43 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างจัดหาคู่สัญญา 33,647 โครงการ วงเงินงบประมาณ 134,729.27 ล้านบาท กรมบัญชีกลางได้เร่งรัดหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมรองรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศใช้ โดยได้มอบนโยบายให้คลังเขต/คลังจังหวัดเร่งประสานงานทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานของรัฐให้เตรียมความพร้อมเร่งดำเนินการจัดทำสัญญาโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถลงนามได้ทันที เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนได้ แต่จะลงนามในสัญญาต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้โดยเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยทำให้มีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจส่งผลดีในการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน