เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ "ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างระดับตำบล 14 ตำบล พื้นที่ชายแดนไทย=เมียนมาร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดการพื้นที่และผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ(อปท.)ที่ห้องประชุมนพรัตน์ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด(หลังใหม่) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือในการผลักดันยุทธศาสตร์ 14 ตำบลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโครงการถนนโครงข่ายเชื่อมต่อ 14 ตำบลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด=พบพระ=แม่ระมาด) การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย SEZ และศูนย์ป้องกันภัยศูนย์ย่อย ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)แต่ละพื้นที่ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รวมทั้งโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยและการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอดรวมทั้งการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

รายงานข่าวแจ้งว่าในที่ประชุมได้มีการแจ้งคำสั่งของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ (โดยนายซูการ์โน มะทา ประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นฯ) สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมาธิการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นำผู้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยววชาญเป็นพิเศษของ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำเสนอแนะ และวินิจฉัยปัญหารวมทั้งปฏิบัติงาน อื่นใดตามที่คณะกรรมาธิการหรือประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย ลงชื่อ นายซูการ์โน มะทา ประธานกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ลงนามแต่งตั้ง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์

กองทุนประกันวินาศภัย