วันนี้(๒๑ก.พ.๖๓) ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคนพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดง บูธกิจกรรมต่างๆ และมอบรถสามล้อ และรางวัลต่างๆให้กับคนพิการที่เข้าร่วมงาน

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมโดยในปี ๒๕๖๒ องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือ“ สร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐” (Promoting the participation of persons with disabilities and their leadership: taking action on the ๒๐ ๓๐ Development Agenda) ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพ. ศ. ๒๕๗๓ (ค. ศ. ๒๐๓๐) ซึ่งให้คำมั่นว่า“ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และตระหนักว่าความพิการเป็นประเด็นร่วมในเป้าหมายการดำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ ข้อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการมีจำนวน ๒๑,๑๔๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒ ของประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยแบ่งออกเป็นเพศชายจำนวน ๑๑,๗๓๔ คนและเพศหญิงจำนวน ๙,๔๑๒ คนทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการการในการพัฒนาต่อไป.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน