ชี้ลักษณะคล้ายเข็มร้อยไหม ตั้งข้อสงสัยคลินิกเสริมความงาม-หมอกระเป๋า รวมทั้งหลอดบรรจุเลือดไม่ใช่ของรพ.สังกัดสธ.ใช้ ระบุเป็นมูลฝอยติดเชื้อต้องทิ้ง-กำจัดให้ถูกวิธี

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยกรณีพบเข็มฉีดยา หลอดบรรจุเลือด จำนวนมากถูกนำมาทิ้งน้ำบริเวณต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า จากข้อมูลศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รายงานว่า ขณะนี้สาธารณสุขอำเภอสัตหีบกำลังตรวจสอบคลินิกเสริมความงามหรือหมอกระเป๋าที่ลักลอบให้บริการในพื้นที่ เนื่องจากเข็มที่พบบางส่วนมีลักษณะยาว คล้ายเข็มร้อยไหม ส่วนหลอดบรรจุเลือดที่พบไม่ใช่ยี่ห้อ ที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้กัน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องแสมสารได้ลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพื่อหาผู้กระทำผิดต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลที่ถูกวิธี จะต้องมีการคัดแยกเป็น 2 ประเภท คือ 1) มูลฝอยติดเชื้อมีคม ได้แก่ เข็มฉีดยา ใบมีด ต้องบรรจุลงในภาชนะที่เป็น กล่องหรือถัง ที่ทนทานต่อการแทงทะลุ มีฝาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของของเหลวภายในได้ โดยบรรจุไม่เกินสามในสี่ส่วนของภาชนะแล้วปิดฝา ให้แน่น และ 2) มูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม ได้แก่ สำลี ผ้ากอซ ที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ ต้องบรรจุลงในภาชนะที่เป็นถุงพลาสติกที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่ว ไม่ซึม โดยบรรจุไม่เกินสองในสามส่วนของภาชนะ แล้วมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น เมื่อมีการคัดแยกและเก็บรวบรวมแล้วจะต้องมีการขนและกำจัดให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

สำหรับประชาชน การเข้ารับบริการด้านความงามควรตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการทั้งความรู้ ความสามารถ มีหลักแหล่งในการให้บริการที่ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน อันจะส่งผลทั้งต่อตัวผู้รับบริการและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังที่ปรากฏเป็นข่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย อาจดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง หรืออนุญาตให้เอกชนดำเนินการได้ รวมทั้งมีอำนาจในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ เก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยไม่เกินกว่าที่กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อควบคุม กำกับ ให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ได้อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน