องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของนิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน “สิงห์ดำเติมฝันแบ่งปันเพื่อน้อง One Day Zoo Trip” โดยได้นำเด็กกำพร้าเข้าทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการนำร่องให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจ ให้นำเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส เข้าทัศนศึกษา ในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และ สวนสัตว์อุบลราชธานี เป็นแบบอย่างต่อไปได้

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ที่องค์การสวนสัตว์ นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตจุฬาฯ จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เข้าพบ และขอบคุณพร้อมทั้งรายงานกิจกรรมการพาเด็กกำพร้าจากโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม อายุ 4-8 ปี จำนวน 15 คน เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา นับเป็นผลสำเร็จที่นิสิตได้ใช้ความรู้ในเรื่องการบริหารโครงการมาใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นจริง ใช้หลักทฤษฏีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้เรียนรู้มานำมาประยุกต์ วิเคราะห์ และได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

นายสุเมธฯ ยังได้กล่าวชื่นชมกลุ่มนิสิตจุฬาฯ ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ว่า “ผลงานที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับนโยบายองค์การสวนสัตว์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ก็จะได้พบกับสวนสัตว์แห่งใหม่ ที่จะพัฒนาจัดตั้งให้เป็นสวนสัตว์แห่งชาติ มุ่งเน้นงานด้านการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การเรียนรู้แบบครบวงจร โดยจะเป็นทางเลือกหนึ่งของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้ามาใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป”

“สิงห์ดำเติมฝันแบ่งปันเพื่อน้อง One Day Zoo Trip” เป็นการสรุปบทเรียนจากโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ของนิสิตจุฬาฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ นับเป็นโอกาสดีที่จะเป็นการนำร่องให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท และสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำโครงการฯ นี้ไปใช้ ที่สำคัญคือมีความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ “เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถเป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่น” มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริง

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท และสถาบันการศึกษาใด ที่สนใจจะนำเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส เข้าทัศนศึกษาในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ดังกล่าว สามารถประสานงานได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ โทร.02-587-0051 ต่อ 221.

กองทุนประกันวินาศภัย