กรรมการติดตามและประเมินผลกรปฏิบัติงาน ด้นกิจการโทรทัศน์ (กคป,) ลงพื้นที่ปัตตานี้สังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์

เนื่องจาก จังหวัดปัตตานีเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหลากหลาย และเกิดการยอมรับทางเชื้อชาติ ภาษา มีหลักศรัทธาความเชื่อทางศาสนาของผู้คนที่หลากหลายผ่านการอยู่ร่วม ผสมผสาน ทางอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ วิถีชีวิตของผู้คนในท่องถิ่นมีการเชื่อมโยงกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี จึงเลือกที่จะติดตามและประเมินผลกรปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์ของคนนี่

เวลา 09.30 น วันที่ 18 กพ. 63 ณ ห้องน้ำพราว1 โรงแรมซี.เอส.ปัดตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี้ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน กิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน เครือข่ายคนพุทธ เครือข่ายคนมุสลิม เครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ สื่อขับเคลื่อนด้วยเพจ และอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 200 คน

การติดตามและประเมินผลกรปฏิบัติงานครั้งนี้ เพ่อเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ การสนับสนุนค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้จนหมดอายุใบอนุญาตที่เหลืออยู่ การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล การปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ผลกระทบการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 70 MHz จากผู้ประกอบกิจการโครงข่าย

โทรทัศภาคนดินในระบบดิจิตอล การช่วยเหลือเยียวยาผู้ไประกอบกิจการโททัศภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ประสบปัญหาการดำเนินกิจการในภาวะตลาดที่ผู้บริโภคมีความต้องการลดต่ำลง การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกิจการโททัศ การกำกับดูแลเนื้อหา ลิขสิทธิ์ และหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป การกำกับดูแลเนื้อหาโทรทัศน์ประเภท OTT ตลอดจนแผนแม่บทวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโททัศน์ฉบับที่ 1 และ 2 ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน