วันที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานกาสะลอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ อาชีวปริทรรศน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนเครือข่ายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

นางลำพรรณ มานัส หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ได้จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สายปฏิบัติการ (ทลบ.)โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆ โดยผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชิ้นงาน/โครงการและสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ในรายวิชาโครงการหรือโครงงานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการสนองนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา

สำหรับกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ,กิจกรรมการจัดแสดงผลงานและการนำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิชาชีพ กิจกรรมการประกวดแข่งขันทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างสร้างสรรค์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตได้ เมื่อสำเร็จการศึกษา.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน