วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 – นนทบุรี บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้วนำไปบริจาคเพื่อเกิดประโยชน์ในวงกว้าง
นายอรรถกร สุภาจาระพงศ์ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าพนักงานบริษัทฯ ทุกคนจะได้รับปฏิทินตั้งโต๊ะใหม่จากแผนกทรัพยากรบุคคลทุกปี และของเก่าก็จะกลายเป็นขยะไป ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทางบริษัทฯ มีการรวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วจากพนักงานไปบริจาคกับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดถือว่าเป็นการรวมพลังกันทำสิ่งหลายคนมองข้ามให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย นอกจากบริษัทฯ มีความชำนาญในการทำธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเรายังสามารถเกื้อกูลสังคมอันมาจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานบริษัทฯ จากต่างแผนกและต่างสาขา ขอขอบคุณพี่น้องแอลเอ็มจีทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคครั้งนี้ได้ถึง 19 หีบห่อ